Menu
 Government of Karnataka Logo

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

Sl No Date of Issue Description Applicable to Document
1 25.05.2018 ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಕೈಪಿಡಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕಾಲ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು pdf
2 18.07.2018 ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯು “ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್” ತಯಾರಿಸುವ ಕೈಪಿಡಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕಾಲ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು pdf